Algemene voorwaarden

Wanneer je een behandeling bij ons boekt, betekent dit automatisch dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: • Cliënt: de natuurlijke persoon die aan schoonheidsspecialiste opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. • Schoonheidsspecialiste: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Nerissa L. Simpelaar in opdracht van Nerissa Beauty & Wellness.

B. TOEPASSELIJKHEID • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door de schoonheidsspecialiste uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST • De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat cliënt is uitbehandeld. • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt.

D. UITVOERING OPDRACHT • De schoonheidsspecialiste bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.

E. GEHEIMHOUDING • Schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door cliënt ter beschikking is gesteld.

F. OVERMACHT • Indien de schoonheidsspecialiste haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de schoonheidsspecialiste alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. • Indien nodig zal de schoonheidsspecialiste een collega verzoeken haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een andere schoonheidsspecialist. Cliënt behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.

G. HONORARIUM • Het honorarium van de schoonheidsspecialiste is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de schoonheidsspecialiste en is verschuldigd naar mate door schoonheidsspecialiste werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht. • Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

H. BETALING • Betalingen geschieden contant of per PIN bij ieder consult, tenzij door de schoonheidsspecialiste anders is bepaald. • Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden contant of op bankrekening 108902 t.n.v. Nerissa Beauty & Wellness te Vlissingen. • Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de schoonheidsspecialiste, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. • Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de schoonheidsspecialiste gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder. • Indien de zaak is overgedragen aan het door Nerissa Beauty & Wellness gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de schoonheidsspecialiste zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder. • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

I. ANNULERING VAN DE GEMAAKTE AFSPRAKEN • Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Indien afspraken geannuleerd worden binnen de genoemde 24 uur vóór de afspraak, behoudt de schoonheidsspecialiste het recht 50% van de kosten voor de geplande behandeling in rekening te brengen. • Bij onduidelijkheden over het wel of niet tijdig afzeggen van de afspraak dient cliënt te kunnen bewijzen wanneer deze afspraak is geannuleerd, via bijvoorbeeld het nasturen van de origineel verzonden e-mail waaruit de afmelding blijkt.

J. AANSPRAKELIJKHEID • U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Nerissa Beauty & Wellness aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen van de adviezen die u via Nerissa Beauty & Wellness ontvangt. • Indien cliënt niet of niet voldoende tevreden is over de behaalde resultaten kan er geen restitutie plaatsvinden over de verleende behandelingen. • Gekochte producten kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden, op voorwaarde dat deze niet geopend of gebruikt zijn. • Voor de behandelingen geldt dat Nerissa Beauty & Wellness geen enkele aansprakelijkheid aangerekend kan worden voor de gevolgen van eventuele contra-indicaties of letstel.

K. OPZEGGING OVEREENKOMST • Cliënt en schoonheidsspecialiste kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie punt I.)

L. TOEPASSELIJK RECHT • Op alle overeenkomsten tussen cliënt en schoonheidsspecialiste waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en schoonheidsspecialiste, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de schoonheidsspecialiste haar woonplaats heeft.

M. COPYRIGHT • Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Nerissa Beauty & Wellness.